Jak jsme začínali

Vzpomínka na mládežnické brigády a stavby mládeže v letech 1945 - 1952.

Jak jsme za‹’nali

Vzpom’nka na ml‡deěnickŽ brig‡dy a stavby ml‡deěe v letech 1945 - 1952.

Klement Gottwald

Film z cyklu Potomci a předkové - život a dílo Klementa Gottwalda: tvůrci se k tématu postavili tak, jak bylo v době vzniku roku 1986, očekávané a tehdejší politickou garniturou i usměrňované. Film zobrazuje těžké mládí proletářského chlapce, objevení myšlenek komunismu a vše se završí vyvedením republiky z krize. Tendenční dokument podporující kult osobnosti tohoto nechvalně proslulého českého prezidenta.

Magiáles

Střihový dokument z karlovarského festivalu moderní magie.

Magi‡les

StŢihovů dokument z karlovarskŽho festivalu modern’ magie.

Neě zaznžly Verlainovy veräe

Ten pam‡tnů ‹erven roku 1944 byly zaznamen‡ny nejsilnžjä’ vžtry a bouŢe za posledn’ch dvacet let. 5. ‹ervna 1944 se i na z‡kladž pŢedpovžd’ po‹as’ na nejbliěä’ dny gener‡l Eisenhower rozhoduje, zda z dneän’ho pohledu historicky dóleěitou vojenskou operaci, odloě’ o nžkolik dn’, ‹i tůdnó. Dnes uě v’me jak to dopadlo, a ěe 6. ‹ervna 1944 padlo rozhodnut’ "vyrazit do boje" v manŽvru, kterů je dodnes ozna‹ov‡n za jednu z nejsloěitžjä’ch vojenskůch operac’ 2. svžtovŽ v‡lky. Sérihovů dokument o Invaze spojeneckůch vojsk do z‡padn’ Evropy - druh‡ fronta v lŽtž 1944.

Než zazněly Verlainovy verše

Ten památný červen roku 1944 byly zaznamenány nejsilnější větry a bouře za posledních dvacet let. 5. června 1944 se i na základě předpovědí počasí na nejbližší dny generál Eisenhower rozhoduje, zda z dnešního pohledu historicky důležitou vojenskou operaci, odloží o několik dní, či týdnů. Dnes už víme jak to dopadlo, a že 6. června 1944 padlo rozhodnutí "vyrazit do boje" v manévru, který je dodnes označován za jednu z nejsložitějších vojenských operací 2. světové války. Sťrihový dokument o Invaze spojeneckých vojsk do západní Evropy - druhá fronta v létě 1944.

Proti gestapu

Gestapo - zkratka pro nacistickou tajnou státní policii se stala během 2. světové války nechvalně známým pojmem v civilizovaném světě. Tato zkratka představovala symbol hrůzy, násilí a teroru. Symbol spojený se sto tisíc zavražděných a umučených.. Film z cyklu Potomci a předkové - o gestapu a ilegálním odboji v době 2.sv. války.

Semena nenávisti

Střihový film o K.H.Frankovi - ze seriálu Potomci a předkové. Karl Hermann Frank (1898 Karlovy Vary – 1946 Praha) byl knihkupec, později prvorepublikový politik, člen SdP (Sudetendeutsche Partei) a aktivní nacista s hodností SS-Obergruppenführera. Po okupaci českých zemí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava působil jako státní tajemník Úřadu říšského protektora. V srpnu 1943 byl jmenován německým státním ministrem pro Čechy a Moravu. V roce 1946 byl na základě rozsudku českého soudu popraven za válečné zločiny – mj. za vyhlazení obcí Lidice a Ležáky.

Semena nen‡visti

StŢihovů film o K.H.Frankovi - ze seri‡lu Potomci a pŢedkovŽ. Karl Hermann Frank (1898 Karlovy Vary Đ 1946 Praha) byl knihkupec, pozdžji prvorepublikovů politik, ‹len SdP (Sudetendeutsche Partei) a aktivn’ nacista s hodnost’ SS-Obergruppenfźhrera. Po okupaci ‹eskůch zem’ a vytvoŢen’ Protektor‡tu ‰echy a Morava pósobil jako st‡tn’ tajemn’k ňŢadu Ţ’äskŽho protektora. V srpnu 1943 byl jmenov‡n nžmeckům st‡tn’m ministrem pro ‰echy a Moravu. V roce 1946 byl na z‡kladž rozsudku ‹eskŽho soudu popraven za v‡le‹nŽ zlo‹iny Đ mj. za vyhlazen’ obc’ Lidice a Leě‡ky.

V srdci Evropy

O osudech Československa a jeho místě ve světě.

Zrození nového času

Střihový film o politickém vývoji ve světě od r. 1900 do r. 1917. Socialistická idea spravedlivější společnosti měla v Evropě silný vliv již od poloviny 19. století a značného ohlasu dosáhla i v carském Rusku, zemi s autokratickým politickým zřízením. Během první ruské revoluce v roce 1905 nedokázaly socialistické strany prosadit nic ze svého programu, z revoluce profitovaly liberální a občanské strany (především kadeti), jimž se podařilo dosáhnout omezeného parlamentarismu (duma). Radikální křídlo revoluce bylo poraženo, jeho představitelé popraveni nebo uvězněni. Až do vypuknutí první světové války zůstávaly socialistické společenské představy jen na okraji reálných politických úvah.

Zrozen’ novŽho ‹asu

StŢihovů film o politickŽm vůvoji ve svžtž od r. 1900 do r. 1917. Socialistick‡ idea spravedlivžjä’ spole‹nosti mžla v Evropž silnů vliv jiě od poloviny 19. stolet’ a zna‹nŽho ohlasu dos‡hla i v carskŽm Rusku, zemi s autokratickům politickům zŢ’zen’m. Bžhem prvn’ ruskŽ revoluce v roce 1905 nedok‡zaly socialistickŽ strany prosadit nic ze svŽho programu, z revoluce profitovaly liber‡ln’ a ob‹anskŽ strany (pŢedevä’m kadeti), jimě se podaŢilo dos‡hnout omezenŽho parlamentarismu (duma). Radik‡ln’ kŢ’dlo revoluce bylo poraěeno, jeho pŢedstavitelŽ popraveni nebo uvžznžni. Aě do vypuknut’ prvn’ svžtovŽ v‡lky zóst‡valy socialistickŽ spole‹enskŽ pŢedstavy jen na okraji re‡lnůch politickůch śvah.
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30