Bydlím, tedy jsem

Architektura již od svého počátku nesloužila pouze k účelům zabezpečení obydlí a ochranným účelům proti nepříznivým povětrnostním vlivům, ale plnila významnou roli i při budování kultů. Vznikly kulty božstev, kulty jako posvátná místa úcty k mrtvým, ale i veřejné shromaždiště pro prezentování plurality názorů. Segregace lidmi vytvořených staveb tak vedla i k diferenciaci jejich užitkového určení. Dokument o logickém uspořádání vnitřních prostor architektonického díla pro uspokojování potřeb člověka v různých historických obdobích.

Bydl’m, tedy jsem

Architektura jiě od svŽho po‹‡tku neslouěila pouze k ś‹elóm zabezpe‹en’ obydl’ a ochrannům ś‹elóm proti nepŢ’znivům povžtrnostn’m vlivóm, ale plnila vůznamnou roli i pŢi budov‡n’ kultó. Vznikly kulty boěstev, kulty jako posv‡tn‡ m’sta ścty k mrtvům, ale i veŢejnŽ shromaědiätž pro prezentov‡n’ plurality n‡zoró. Segregace lidmi vytvoŢenůch staveb tak vedla i k diferenciaci jejich uěitkovŽho ur‹en’. Dokument o logickŽm uspoއd‡n’ vnitŢn’ch prostor architektonickŽho d’la pro uspokojov‡n’ potŢeb ‹lovžka v róznůch historickůch obdob’ch.
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30