Dny väedn’ a sv‡te‹n’

Film je vžnov‡n XV. sjezdu KS‰ - z cyklu Potomci a pŢedkovŽ. Dokument tak zachycuje ud‡losti v naä’ zemi v obdob’ mezi XIV. a XV. sjezdem KS‰ v roce 1975. XV. sjezd se konal v Praze, ve SjezdovŽm pal‡ci. ň‹astnilo se ho 1318 deleg‡tó, kteŢ’ zastupovali 1 382 860 tehdejä’ch ‹lenó KS‰. Gener‡ln’m tajemn’kem strany byl zvolen Gust‡v Hus‡k, pŢedsedou ňstŢedn’ kontroln’ a revizn’ komise se stal Miloä Jakeä. Sjezd zvolil 121 ‹lenó a 52 kandid‡tó ňstŢedn’ho vůboru KomunistickŽ strany ‰eskoslovenska. Sjezd pŢedstavoval vůraz stability normaliza‹n’ho reěimu. Po‹et ‹lenó KS‰ za‹al po ‹istk‡ch po por‡ěce praěskŽho jara opžt naróstat (od XIV. sjezdu KS‰ o tŽmžŢ 200 000). Sjezd potvrdil dosavadn’ kurz a neprovedl ě‡dnŽ z‡sadn’ person‡ln’ ani programovŽ zmžny.

Dny všední a sváteční

Film je věnován XV. sjezdu KSČ - z cyklu Potomci a předkové. Dokument tak zachycuje události v naší zemi v období mezi XIV. a XV. sjezdem KSČ v roce 1975. XV. sjezd se konal v Praze, ve Sjezdovém paláci. Účastnilo se ho 1318 delegátů, kteří zastupovali 1 382 860 tehdejších členů KSČ. Generálním tajemníkem strany byl zvolen Gustáv Husák, předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise se stal Miloš Jakeš. Sjezd zvolil 121 členů a 52 kandidátů Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Sjezd představoval výraz stability normalizačního režimu. Počet členů KSČ začal po čistkách po porážce pražského jara opět narůstat (od XIV. sjezdu KSČ o téměř 200 000). Sjezd potvrdil dosavadní kurz a neprovedl žádné zásadní personální ani programové změny.

Hledání cest

Sonda do života mladých manželských párů v průběhu prvních let společného života. Sběrný sociologický dokument tak sleduje až šest manželských párů od svatebního dne až po sedmé výročí svatby. Všichni uvedení se snažili a v rámci možností se jim dařilo.

Hled‡n’ cest

Sonda do ěivota mladůch maněelskůch p‡ró v próbžhu prvn’ch let spole‹nŽho ěivota. Sbžrnů sociologicků dokument tak sleduje aě äest maněelskůch p‡ró od svatebn’ho dne aě po sedmŽ vůro‹’ svatby. Väichni uveden’ se snaěili a v r‡mci moěnost’ se jim daŢilo.

Jak jsme začínali

Vzpomínka na mládežnické brigády a stavby mládeže v letech 1945 - 1952.

Jak jsme za‹’nali

Vzpom’nka na ml‡deěnickŽ brig‡dy a stavby ml‡deěe v letech 1945 - 1952.

Kronika bojó

Z cyklu Potomci a pŢedkovŽ - o ‹eskŽm dom‡c’m odboji v próbžhu nacistickŽ okupace. ‰eskoslovensků odboj (1939-1945) bylo odbojovŽ hnut’, kterŽ se za‹alo formovat bezprostŢednž po nžmeckŽ okupaci ‰ech a Moravy a zaloěen’ SlovenskŽho st‡tu v bŢeznu 1939 a skon‹il s por‡ěkou nacistickŽho Nžmecka a osvobozen’m posledn’ch ‹‡st’ ‰eskoslovenska v roce 1945. Džl’ se na ădom‡c’Ň (pósob’c’ na śzem’ Protektor‡tu ‰echy a Morava a SlovenskŽho st‡tu pŢed jeho osvobozen’m Spojenci) a ăzahrani‹n’Ň (pósob’c’ v zahrani‹’).

Kronika bojů

Z cyklu Potomci a předkové - o českém domácím odboji v průběhu nacistické okupace. Československý odboj (1939-1945) bylo odbojové hnutí, které se začalo formovat bezprostředně po německé okupaci Čech a Moravy a založení Slovenského státu v březnu 1939 a skončil s porážkou nacistického Německa a osvobozením posledních částí Československa v roce 1945. Dělí se na „domácí“ (působící na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu před jeho osvobozením Spojenci) a „zahraniční“ (působící v zahraničí).
červenec 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31